طرح های 8 گانه پژوهشکده شکیبا

مدل سلامت عاطفی

دستگاه ارزش ساز

ذهن شناسی

ژن های فرهنگی

معماری انتخاب

کج رفتاری مالی

آینده پژوهی منظر جنسی

توسعه سرزندگی