طرح های 8 گانه نوجوان ناب

خلقی نو

والدین سربلند

جسارت

درایت

سبکی نو

سکوی سرآمدی

متا

مانا