اندیشکده برنا

آکادمی اندیشکده برنا با تکیه بر دانش کارکنان دوره های بسیار زیادی در زمینه حسابداری و کامپیوتر و شبکه برگزار کرده است. برای مشاهده دوره ها به سایت آکادمی مراجعه کنید.

کارآفرینی اصولی (تیزپر)

کارآفرینی اجتماعی(نیلوفرآبی)

کارآفرین روستایی(افشار کاوه)