طرح های 8 گانه امید اجتماعی آرمانا

دوقرن فریاد

بسیج اجتماعی(منطقه خلاق)

راه چهارم

یادگیری اجتماعی
(یک درجه بالاتر)

نشاط اجتماعی
( شهر شاد )

تاب آوری اجتماعی
(محله پیشرو)

مسئولیت اجتماعی
(صندوق نیلوفرآبی)

کنش گری اجتماعی
(از همدلی تا همیاری)